Złota Księga Absolwentów ma formę kroniki oraz multimedialną na stronie internetowej szkoły.

Wpisem są nagradzani absolwenci Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w klasie, osiągnęli wybitne wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych, szkolnych, powiatowych i innych, angażowali się w życie szkoły, miasta i środowiska lokalnego.

O wpisie decyduje Rada Pedagogiczna- kandydata wskazuje wychowawca po wcześniejszej konsultacji z innymi nauczycielami.

Wpis jest wyróżnieniem na forum szkoły i może zastąpić dyplom.