PROGRAM WYCHOWAWCZY – ZNOWELIZOWANY DNIA 1 WRZEŚNIA 2016:

PROGRAM ZOSTAŁ OPRACOWANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE AKTY PRAWNE:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Europejska Konwencja Praw Człowieka
 3. Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572 ze zm.
 5. Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz.458)
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dn. 20 stycznia 2012r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624 ze zm.)

 1. Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r Nr 4, poz.17)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. 2012 nr 0 poz. 977)
 3. Rozporządzenie MEN z dn. 26 lutego 2002 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r Nr 51, poz. 458 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 532)
 6. Statut Zespołu Szkół nr 2 w Zbąszyniu.

I.   WSTĘP

 • Celem ogólnym wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowy” ucznia. Należy postrzegać wychowanka w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków. Rozwój osobowy ucznia powinien przebiegać we wszystkich wymiarach, w szczególności zaś intelektualnym, psychicznym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Działanie wychowawcze winno doprowadzić do dojrzałej osobowości ucznia (na różnych etapach rozwoju).

Program wychowawczy szkoły powinien pozostać w ścisłym związku z programami poszczególnych klas, łączyć je wspólnym, wypracowanym przez pedagogów celem, przewijać się przez wszystkie zajęcia lekcyjne, a także tematykę godzin wychowawczych, lekcje religii, wycieczki, koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne. Program wychowawczy szkoły powinien być realizowany w różnych formach: warsztatów, dyskusji, zajęć ponadprogramowych, samodzielnych zadań uczniów, a także zadań grupowych.

Szkolny program wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY OBEJMUJE

 • Zadania wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela.
 • Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 • Powinności wychowawców klas.
 • Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły.
 • Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.
 • Zasady współpracy wychowawczej z Samorządem Uczniowskim

Szkolny program nauczania oraz szkolny program wychowawczy powinny tworzyć spójną całość.

Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły jak i każdego nauczyciela.

ZADANIA WYCHOWANIA

Wszyscy nauczyciele tworzą zespół, który aktywnie uczestniczy w działalności szkolnej, prowadzi diagnozę problemów, tworzy programy profilaktyczne, pracuje nad planami i projektami wyznaczającymi pracę wychowawczą szkoły tworzy, plany naprawcze. Uzupełnieniem kompetencji osób tworzących zespół wychowawczy jest doskonalenie zawodowe na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, przede wszystkim codzienna praca w szkole.

Zadaniem wychowania jest kształtowanie istotnych wartości ludzkiego życia. Aby cel ten osiągnąć program wychowawczy uwzględnia wiele aspektów, min.:

 • odwołanie się do tradycji szkoły i wzorców wypracowanych przez lata istnienia placówki,
 • uwzględnienie podstaw programowych kształcenia ogólnego
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego ucznia
 • zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby szkoły, środowiska lokalnego, kształtowanie szacunku dla polskiej kultury, otwarcie na wartości kultury europejskiej,
 • nawiązanie do chrześcijańskiego systemu wartości i uniwersalnych zasad etyki,
 • połączenie treści wychowania i kształcenia,

WIZERUNEK ABSOLWENTA

Celem działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który:

 • rozumie doniosłość tradycji szkoły, oddaje cześć symbolom szkoły i państwa,
 • umie samodzielnie i krytycznie myśleć,
 • umie zachować się z godnością i honorem,
 • ma swój świat wartości, umie odróżnić dobro od zła, potrafi oprzeć się presji rówieśników i negatywnym zachowaniom,
 • potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy,
 • umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy,
 • planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość,
 • zna siebie, umie wyeksponować swoje mocne i dobre strony,
 • jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów,
 • pracuje sumienne, pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w zawodzie przez siebie wybranym, jest zaradny i odpowiedzialny
 • potrafi określić swoje cele i dąży do ich realizacji
 • potrafi radzić sobie ze swoimi emocjami i rozwiązywać problemy,
 • dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.
 • potrafi korzystać z technologii multimedialnych,
 • WIZJA SZKOŁY
 • Patrzymy w przyszłość naszej szkoły z optymizmem i ufnością.
 • Kształcimy z pasją.
 • Dążymy do tego, aby nasza szkoła znalazła się wśród najlepszych szkół powiatu. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe zarządzanie jakością placówki.
 • Oczekujemy wzajemnie (wszyscy członkowie szkolnej wspólnoty: pracownicy, uczniowie i ich rodzice) zaangażowania w kształtowaniu przyjaznego wewnętrznego klimatu szkoły, oraz jej wizerunku w środowisku.
 • Jesteśmy innowacyjni i otwarci na postęp, kompetentni i efektywni w pracy, niezawodni dla naszych uczniów i rodziców oraz rozpoznawalni i konkurencyjni na rynku edukacyjnym w powiecie i przyległych rejonach.
 • Jakość pracy szkoły to główny cel i zadanie dla każdego z nas na każdym etapie, od diagnozy poprzez planowanie, działanie, monitorowanie i ewaluację.
 • Nasze oczekiwania to: uczeń wyposażony w wiedzę i kompetencje, zadowoleni rodzice i usatysfakcjonowani nauczyciele.
 • Szkoła zapewnia uczniom proces dydaktyczny w sposób najbardziej wydajny i efektywny. Wszyscy popieramy wszelkie działania wspomagające proces uczenia się oraz eliminujemy wszystko to, co w nauce przeszkadza. Od uczniów oczekujemy odpowiedzialności za ich naukę i zachowanie.
 • Naszych uczniów kształcą oddani pracy oraz dobrze przygotowani nauczyciele, którzy są w stanie osiągać standardy edukacyjne na wysokim poziomie.
 • Nasza szkoła to placówka ucząca się, którą tworzą uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Rozwija się, bada przyczyny i źródła niepowodzeń, określa własne problemy oraz szuka właściwych rozwiązań.
 • Rozwój organizacyjny szkoły odbywa się poprzez wspólny wysiłek całej jej społeczności.
 • KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. Wyjazdy integracyjne klas pierwszych.
 3. Dzień Edukacji Narodowej.
 4. Szkolne spotkania wigilijne.
 5. Zabawa połowinkowa i studniówkowa.
 6. Dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych.
 7. Pierwszy dzień wiosny.
 8. Rekolekcje
 9. Pielgrzymka do Częstochowy klas czwartych.
 10. Pożegnanie klas czwartych.
 11. Apele okolicznościowe.
 12. Zakończenie roku szkolnego.

II.   CELE OGÓLNE

  ZASADY WYCHOWANIA

 

Podstawową zasadą, na której oparto system wychowawczy jest akceptacja i szacunek wobec ucznia jako człowieka.

Wynikają z tego następujące wymogi:

 • wymóg stosowania takich oddziaływań wychowawczych, które będą sprzyjać budowaniu osobowości ucznia w duchu respektu dla możliwie najwyższych standardów moralnych,
 • wymóg unikania w procesie wychowawczym wszelkich rodzajów manipulacji wychowankiem zmierzających do przedmiotowego traktowania jego osoby, a także unikania wszelkich form przemocy i dyskryminacji
 • wymóg unikania takich metod wychowawczych, które oparte są na zasadzie prostego warunkowania, a więc wyłącznie na wykorzystaniu prostej formuły nagród i kar,
 • wymóg udzielania wychowankowi pomocy w dokonywaniu przez niego wyborów życiowych, przy uwzględnieniu właściwego jego wiekowi poziomu intelektualno – emocjonalnego,
 • wymóg kształtowania profilu moralnego wychowanka w oparciu o powszechnie uznane w naszej kulturze zasady etyczne, takie jak: uczciwość, poszanowanie dla własnej i cudzej godności oraz dla dóbr materialnych,
 • rozwijanie stosownie do możliwości wychowanka, postaw takich jak: obowiązkowość, prawdomówność, szczerość, niesienie pomocy potrzebującym, koleżeńskość i punktualność,
 • wymóg ukazywania wychowankom pozytywnych wzorców osobowościowych, związanych z polską, ale także światową kulturą i tradycją.

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.

W związku z tym, w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia następujących celów:

 • do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, fizyczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
 • do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i lokalnych.

Celem rozwoju intelektualnego jest:

 1. uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia,
 2. docenienie własnych walorów i uzdolnień (samoakceptacja),
 3. zauważenie własnych ograniczeń i słabości (samokrytycyzm),
 4. wyrobienie nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,
 5. umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych
 6. umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym,
 7. umiejętności publicznego wypowiadania się.

Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest: doskonalenie  następujących cech i kategorii:

 1. umiejętności myślenia wartościującego,
 2. odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
 3. umiejętności dokonywania samooceny, poczucia własnej wartości,
 4. rozwinięcie niezależności emocjonalnej i samodzielności adekwatnej do wieku
 5. umiejętności budowania własnej, indywidualnej tożsamości,
 6. tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności,
 7. umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich,
 8. umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb oraz potrzeb innych ludzi,
 9. umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i emocji oraz radzenia sobie z nimi, opanowywania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia,
 10. kultury języka i zachowania,
 11. umiejętności realizowania samorozwoju duchowego na poziomie uwzględniającym możliwości wychowanka,
 12. oddzielania własnych sądów od uczuć i emocji,
 13. umiejętności utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów z innymi ludźmi,
 14. kształtowania własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
 15. rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych do tworzenia satysfakcjonujących relacji z ludźmi oraz realizacji celów życiowych.

Celem rozwoju duchowego jest:

 1. poznawanie dorobku kultury narodowej i światowej w sferze sztuki, nauki, filozofii, etyki, religii itd.,
 2. kształtowanie postawy twórczej we wszystkich sferach życia,
 3. kształtowanie umiejętności myślenia refleksyjnego,
 4. kształtowanie poczucia i smaku estetycznego,
 5. kształtowanie osobowości wychowanków w duchu umiejętności wykraczania poza egoistyczne oraz praktyczne i doraźne cele życiowe.

Celem kształtowania postaw obywatelsko – patriotycznych jest:

 1. przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa,
 2. kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły,
 3. wpajanie szacunku i hołdu dla bohaterów narodowych,
 4. kultywowanie pamięci o ludziach zasłużonych dla szkoły i otaczającego ją środowiska,
 5. kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnej miejscowości i szkoły,
 6. kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-państwowych (np. 3 Maja, 11 listopada),
 7. poznawanie historii i tradycji rodzinnego miasta i gminy (legendy, dzieje, ludzie zasłużeni dla rozwoju miasta i gminy we wszystkich dziedzinach),
 8. kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, m.in. poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
 9. Kształtowanie szacunku dla sztandaru szkoły

Celem rozwoju fizyczno – zdrowotnego jest:

 1. kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie i innych
 2. wyrabianie nawyków higienicznych, zasad zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych oraz wszelkich uzależnień,
 3. kształtowanie sprawności fizycznej,
 4. rozwijanie własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

Celem wychowania ekologicznego jest:

 1. uświadomienie wychowankom sensu i wagi szacunku dla środowiska naturalnego człowieka oraz wszelkich form otaczającej nas przyrody,
 2. rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
 3. uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym,
 4. wytwarzanie w wychowankach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego.

Cele w zakresie wychowania medialnego i czytelniczego:

 1. uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów,
 2. wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej,
 3. uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych,
 4. kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej,
 5. wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę jako unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest szczególnie ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych.

Celem wychowania do życia w rodzinie jest:

 1. integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,
 2. rozwijanie umiejętności i kształtowanie podstaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie
 3. wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości i wzajemnym poszanowaniu,
 4. wsparcie uczniów w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania i rozumienia jego przejawów fizycznych i psychicznych,
 5. współpraca z rodzicami w zakresie wspierania młodzieży w rozwiązywaniu trudności okresu dojrzewania.

III.            PRIORYTETY W PRACY WYCHOWAWCZEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

Wszystkie cele i zadania wychowawcze opisane w poprzednich

rozdziałach znajdują swoje odzwierciedlenie w programach

wychowawczych poszczególnych klas. Priorytety pracy wychowawczej

określono na podstawie diagnozy sytuacji wychowawczej uczniów.

Szczególny nacisk kładziemy na następujące zagadnienia:

 

 1. ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA – poczucie bezpieczeństwa

to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego zapewnienie

jej uczniom podczas ich pobytu w szkole wydaje się elementarnym

zadaniem szkoły. Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez:

 • Systematyczne diagnozowanie zjawiska agresji i przemocy oraz

innych zjawisk patologicznych – dysfunkcyjnych.

 • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy oraz oddziaływanie na

sprawców przemocy.

 • Podnoszenie wrażliwości i odpowiedzialności wszystkich

podmiotów szkolnych w odniesieniu do wszelkich przejawów

agresji i przemocy.

 • Poprawę skuteczności działalności wychowawczej i

profilaktycznej szkoły.

 • Podniesienie kompetencji pracowników szkoły w zakresie

zapobiegania i interweniowania w sytuacjach zagrożenia.

 • Wprowadzenie narzędzi i metod ochrony bezpieczeństwa

uczniów w szkole.

 

 1. REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO – diagnoza opracowana na

podstawie raportu dotyczącego jakości pracy szkoły wykazała, że

wagarowanie jest jednym z głównych przejawów niedostosowania

społecznego uczniów szkoły. Celem programu wychowawczego jest

zapobieganie temu niedostosowaniu, dbanie o wysoką frekwencję

uczniów. Oprócz działań podejmowanych przez wszystkich

nauczycieli na lekcjach, a zwłaszcza przez wychowawców, w szkole

zorganizowano szkolny konkurs pod hasłem „Klasa bez wagarów”. Ścisła kontrola obecności uczniów na praktykach ( identyfikatory, czytnik ), monitoring (rejestracja zdarzeń).

 

 1. PROMOWANIE UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH – praca z

uczniem zdolnym oraz promowanie osiągnięć uczniów, stwarzanie im

możliwości wszechstronnego rozwoju to ważne zadanie

wychowawcze. Uczniowie rozwijający swoje zainteresowania i

odnoszący sukcesy stanowię wzór dla pozostałej młodzieży.

Propagowanie osiągnięć szkoły buduje jej pozytywny wizerunek w

środowisku. Stwarzamy uczniom możliwość brania udziału w licznych

konkursach z różnych dziedzin, do których przygotowują się podczas

zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań. Specyfiką szkoły są

wystawy prac wykonanych przez uczniów np.  na zajęciach koła mody lub udział uczniów w pokazach mody.

 

 1. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce – stwarzamy uczniom, którzy mają trudności w nauce możliwość uzupełnienia i wyrównania braków edukacyjnych poprzez uczestniczenie w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły.

W pracy dydaktycznej różnicujemy poziom wymagań edukacyjnych oraz uwzględniamy zalecenia wynikające z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych.

 

 1. Zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży przez wychowawcę, nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem oraz psychologiem, potwierdzone stosowną dokumentacją.

 

 1. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM –

uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej to ludzie wchodzący w dorosłe

życie, którzy podczas trwania nauki, na tym etapie kształcenia,

uzyskują pełnoletniość. We współczesnym świecie trudno dobrze

funkcjonować bez umiejętności skutecznego komunikowania się z

innymi, zatem w działaniach wychowawczych, kładziemy nacisk na

kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji, korzystania z różnych źródeł informacji, swobodnego poruszania się w świecie technologii informacyjnych.

 1. WSPIERANIE UCZNIÓW DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY ORAZ W DALSZYM ROZWOJU EDUKACYJNO – ZAWODOWYM. Jednym z najważniejszych celów szkoły ponadgimnazjalnej jest przygotowanie młodego człowieka do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i aspiracjami zawodowymi. Priorytet ten realizowany jest przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, psychologa poprzez aktywne działania informacyjne, edukacyjne i wspierające z zakresu doradztwa zawodowego. Działania te realizowane są w formie między innymi: udzielania uczniom informacji na temat współczesnego rynku pracy, możliwości zatrudnienia, aktywnych metod poszukiwania pracy oraz wskazywanie instytucji wspierających młodzież w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Ponadto realizowane są zajęcia mające na celu rozpoznawanie własnych mocnych stron i zdolności, rozwijające umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz umiejętności społeczne, niezbędne podczas procesu poszukiwania pracy i jej utrzymania. Nauczyciele wspierają uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, zapoznając z ofertą studiów oraz rozbudzając aspiracje do dalszej nauki. Doradztwo zawodowe w szkole odbywa się również poprzez współpracę z lokalnymi rzemieślnikami, zakładami pracy, firmami, w których uczniowie realizują praktyki zawodowe lub uczą się wybranego zawodu. Młodzież bierze udział w Targach Pracy w Poznaniu, Targach Edukacyjnych, konferencjach specjalistycznych organizowanych przez uczelnie, firmy i instytucje.

 

 1. INTEGRACJA – zintegrowanie społeczności szkolnej stanowi podstawę

pracy placówki, na której można budować przyszłe plany rozwoju i

pracy szkoły. Proces integracyjny trwa w trakcie całego pobytu

młodzieży w szkole i przyjmuje różne formy. Najczęściej są to warsztaty

integracyjne, które proponujemy klasom pierwszym, wycieczki,

imprezy klasowe, wyjścia do kina i teatru. Celem tych zajęć jest

pomoc w zaadaptowaniu się w nowych warunkach, ale także

możliwość zobaczenia siebie na tle innych osób, uzmysłowienie

młodzieży jaki ogromny wpływ ma na własne życie i na realizację

wyznaczanych sobie celów.

 

 1. EDUKACJA EUROPEJSKA- edukacja europejska nie może ograniczyć

się do nauczania historii Europy i przybliżania nazewnictwa oraz form

działania instytucji Unii Europejskiej. Najistotniejszą sprawą jest  kształtowanie u

uczniów świadomości i osobowości europejskiej, co jest zadaniem

wszystkich wychowawców klas oraz nauczycieli realizujących ścieżkę

edukacyjną Edukacja europejska.

Udział w projektach wymiany młodzieży, praca metodą projektów edukacyjnych. Prowadzenie szkoleń dla młodzieży z PiSOP.

 

 1. EDUKACJA PROZDROWOTNA- jest równie ważna jak pozostałe

dyscypliny wychowania i nauczania.

jej cele to:

 • Pogłębianie wiedzy o zdrowiu i czynnikach je warunkujących
 • Uświadomienie korzyści dla zdrowia wynikających ze zwiększenia

aktywności, sprawności i wydolności.

 • Nabywanie umiejętności właściwego reagowania na

niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu i życiu.

 • Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy o zasadach racjonalnego

żywienia oraz uświadomienie związku między sposobem żywienia a

zdrowiem

 

IV.   METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ

 

 • Godziny wychowawcze.
 • Realizacja celów wychowawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów.
 • Uroczystości szkolne i klasowe
 • Kontakty z rodzicami.
 • Współpraca z psychologiem
 • Współpraca z Komendą Policji
 • Współpraca z Urzędem Miasta
 • Pomoc w działaniu Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły.
 • Wykorzystanie wytworów pracy uczniów: konkursy, gazetki, wystawki.
 • Wycieczki klasowe z wychowawcą.
 • Wycieczki przedmiotowo – dydaktyczne.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

-koła zainteresowań,

-zajęcia sportowe.

 • Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji szkoły:

-opieka nad miejscami pamięci narodowej,

-uroczyste akademie związane z obchodami rocznic i świąt państwowych,

-akcja „Sprzątanie świata”.

 • Uczniowie nauczycielom: Dzień Edukacji Narodowej.
 • Realizacja programu edukacji prozdrowotnej (spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia).
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Prowadzenie Kroniki Szkoły i strony internetowej szkoły.
 • działalność biblioteki szkolnej,
 • działalność zespołów wychowawczych i przedmiotowych
 • współpraca i wymiana międzynarodowa
 • współpraca zakładami pracy, rzemieślniczymi, w których uczniowie odbywają praktykę,
 • udział i współudział w akcjach charytatywnych i kulturowych na rzecz środowiska lokalnego, ( PCK, Góra Grosza )
 • wdrażanie programów profilaktycznych,
 • działalność zespołów wyrównawczych,
 • pomoc uczniom z trudnościami, zdolnym,
 • pomoc materialną i medyczną,
 • działalność centrum multimedialnego,
 • udział w programach samorządowych, rządowych na rzecz rozwoju edukacji
 • Prowadzenie sklepiku szkolnego
 • Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza

 

 V. ZADANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

1. Zadania wychowawcy

 1. W oparciu o „Program wychowawczy” opracowuje klasowy plan wychowawczy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami).
 2. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.
 3. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy np.: uroczystości szkolne, wycieczki klasowe.
 4. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, zna sytuację pozaszkolną ucznia.
 5. Rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia
 6. Udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie pracy bieżącej oraz w ramach różnych form pomocy
 7. Współpracuje z innymi nauczycielami, psychologiem oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
 8. Planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Prowadzi dokumentację pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 5 ustawy: indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych program pracy grupy
 2. Organizuje klasowe zebrania rodziców.
 3. Zapoznaje wychowanków z prawami i obowiązkami ucznia.
 4. Organizuje pomoc koleżeńską.
 5. Wspiera wychowanków w promowaniu klasy w szkole i środowisku.
 6. Dba o salę przydzieloną klasie;
 7. Uczy poszanowania dla mienia społecznego i cudzej pracy.
 8. Prowadzi systematycznie i prawidłowo dokumentację klasową ( dziennik lekcyjny)

2. Zadania nauczycieli

 1. Wszyscy nauczyciele przygotowują rozkłady materiału (plany wynikowe) z zakresu nauczanego przedmiotu w oparciu o podstawę programową, ze szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych, które obowiązuje nowa podstawa programowa
 2. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy „ Szkolnego Programu Wychowawczego”.
 3. Rzetelnie odnotowuje w dzienniku obecności ucznia na lekcjach.
 4. Nauczyciel danego przedmiotu prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami.
 5. Każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.
 6. Rozpoznaje odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia
 7. Udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie pracy bieżącej oraz w ramach różnych form pomocy
 1. Prowadzi dokumentację pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 5 ustawy: indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych program pracy grupy
  1. Dba o wszechstronny rozwój ucznia (praca z uczniem zdolnym w kółkach zainteresowań i praca wyrównawcza).
  2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło.
  3. Zadaniem każdego nauczyciela jest zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie uczniów na przerwach i właściwy sposób ich spędzania.
  4. Nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie wymiany informacji o uczniach i rozwiązywania problemów ucznia

 3. ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zadania rodziców

 1. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły, współpracują z wychowawcą, nauczycielami, Radą Rodziców, dyrekcją.
 2. Świadomie współpracują ze szkołą, zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.
 3. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach klasowych i szkolnych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
 4. Zobowiązuje się rodziców do zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia w szkole.
 5. Rodzic utrzymuje stały kontakt z wychowawcą (problemy dydaktyczne, wychowawcze, społeczne).
 6. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój , wygląd i podstawowe potrzeby dziecka.
 7. Propozycje współpracy rodziców ze szkołą, to udział w:

–  wycieczkach, imprezach kulturalnych, itp.,

–  współorganizacja imprez klasowych i szkolnych np. połowinki, studniówka

 1. Zadania pracowników niepedagogicznych szkoły
 1. Obowiązkiem pracownika szkoły jest godne zachowanie, będące przykładem dla młodzieży.
 2. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.
 3. Wymaganie poszanowania dla siebie i swojej pracy.
 4. Poszanowanie godności osobistej ucznia.
 5. Obowiązkiem pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na niewłaściwe zachowanie uczniów i poinformowanie o tym wychowawcy, psychologa lub innego nauczyciela
 6. Współorganizacja uroczystości szkolnych – wspieranie nauczycieli w przygotowaniach
 1. Zadania wychowawcze samorządu uczniowskiego
 1. Kształtowanie właściwych postaw społecznych i obywatelskich.
 2. Praktyczna nauka demokracji.
 3. Przyjmowanie współodpowiedzialności za organizowanie życia kulturalnego w szkole.
 4. Rozwijanie aktywnego współdziałania uczniów.
 5. Propagowanie bezinteresownej pomocy w tym również pomocy koleżeńskiej dla uczniów z problemami w nauce.
 6. Organizowanie działań charytatywnych dla osób potrzebujących.
 7. Współpraca z kołem dziennikarskim – propagowanie wiedzy dotyczącej praw człowieka, redagowanie stałej rubryki SU na stronie internetowej szkoły
 8. Współpraca SU z szkolnym radiowęzłem i PCK
 9. Właściwe reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy.
 10. Właściwe reagowanie na przejawy niedostosowania społecznego.
 11. Aktywne włączanie się w organizację działalności prozdrowotnej.
 12. Systematyczna współpraca w ramach działań szkoły dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
 13. Propagowanie postaw patriotyzmu lokalnego, poszanowania do swojej małej ojczyzny. Pomoc w upiększaniu terenu wokół szkoły.
 14. Współpraca z Radą Rodziców przy organizacji wspólnych uroczystości.
 15. Współpraca z Radą Pedagogiczną dotycząca spraw wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych.
 16. Rozwijanie umiejętności komunikacji, prezentacji pracy zespołu, autoprezentacji.
 1. ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
 2. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,
 3. gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,
 4. uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły,
 5. stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka,
 6. wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,
 7. wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
 8. upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną,
 9. znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej
 10. przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw
 11. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 12. kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych,
 1. Współpraca z rodzicami:
 • w ciągu jednego roku szkolnego szkoła organizuje, co najmniej cztery spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne,
 • dla rodziców rozpoczynających cykl kształcenia szkoła organizuje spotkanie w celu zaznajomienia rodziców z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim:
  • Edukacyjno-wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły,
  • Zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów,
   • szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania:
  • informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka,
  • informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia dziecka,
   • wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami przez:
  • rozmowy w czasie zebrań, spotkań,
  • indywidualne rozmowy w szkole,
  • indywidualne rozmowy na zaproszenie wystosowane przez szkołę,
  • rozmowy telefoniczne i korespondencję,
   • w niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno-wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami.
   • szkoła zapewnia rodzicom współpracę z psychologiem szkolnym
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
 1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • pomocy ze strony Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
 • nietykalności osobistej,
 • swobody zachowania swoich myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra i godności innych osób,
 • do wypowiadania własnych poglądów podczas omawiania na lekcji różnorodnych zagadnień i uzyskania wyjaśnień w związku z omawianym tematem,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych,
 • uzyskania od nauczyciela informacji na temat zakresu materiału nauczania, wymagań edukacyjnych oraz metod i technik nauczania,
 • sprawiedliwego i jawnego oceniania zgodnego z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
 • pomocy w przypadkach trudności w nauce ze strony nauczyciela i wychowawcy,
 • korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • do udziału w wycieczkach organizowanych przez szkołę,
 • korzystania z pomocy materialnej w miarę posiadanych przez szkołę środków i zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami przyznawania stypendiów,
 • wypoczynku w przerwach międzylekcyjnych,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki, urządzeń sportowych Orlika podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 • szanowanie symboli szkoły (sztandar),
 • przebywanie na terenie szkoły , na apelach i uroczystościach szkolnych we właściwym stroju (czysty, schludny, niewyzywający),
 • systematycznego przygotowania się do zajęć lekcyjnych i uczestnictwa w nich,
 • rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,
 • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrekcji, nauczycieli,
 • okazywanie szacunku dorosłym: nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom oraz osobom dorosłym odwiedzającym szkołę poprzez społecznie akceptowane formy,
 • przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i agresji(fizycznej i psychicznej),
 • szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
 • nieuleganie nałogom: nie pali, nie pije, nie zażywa narkotyków oraz innych środków odurzających,
 • troszczenia się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd oraz naprawiania wyrządzanych szkód materialnych,
 • punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia oraz korzystania z szatni szkolnej,
 • nie opuszczania terenu szkoły bez zezwolenia.
 • dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,
 • usprawiedliwiania każdorazowo nieobecności w szkole ( w ciągu 2 tygodni od pierwszego dnia pojawienia się w szkole, rodzaj usprawiedliwienia: pisemnie od rodziców, lekarskie, telefoniczne od rodziców, po osobistym kontakcie rodzica ze szkołą, majstra w porozumieniu z rodzicem)
 • nie używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na lekcji.

 

VII. SPOSOBY ODDZIAŁYWANIA W RÓŻNYCH   SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

 1. System nagradzania i wyróżniania

Uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce i pracy społecznej oraz ci, którzy reprezentują szkołę w zawodach sportowych, turniejach indywidualnych i zespołowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, biorą udział w konkursach i olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych, imprezach okolicznościowych, współuczestniczą w organizacji imprez szkolnych, pełnią funkcje w szkole, charakteryzują się wzorową postawą osobistą, ujawniającą poszanowanie wartości humanistycznych, ujawniają wybitne osiągnięcia w zakresie rozwoju pasji i zainteresowań, udzielają się społecznie

mogą być nagradzani:

 • wpisem dodatkowych punktów z zachowania według obowiązującego w szkole punktowego systemu oceniania zachowania,
 • wyróżnieniem na forum klasy: wpis pozytywnej uwagi, pochwała ustna wychowawcy,
 • wyróżnieniem na forum szkoły przez dyrektora: pochwała ustna
 • nagrodą książkową, dyplomem, finansową
 • świadectwem z wyróżnieniem,
 • przyznaniem nagrody Dyrektora Szkoły
 • listem pochwalnym dla rodziców.
 • przydzieleniem zaszczytnej funkcji członka Pocztu Sztandarowego Szkoły
 • wpisem do Złotej Księgi Absolwentów lub Księgi  Absolwentów wyróżniających się i zasłużonych na rzecz szkoły

 

Złota Księga Absolwentów wyróżniających się i zasłużonych na rzecz szkoły

ma formę kroniki. Wpisem są nagradzani uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w klasie lub osiągnęli wybitne wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych, szkolnych, powiatowych i innych, angażowali się w życie szkoły, miasta i środowiska lokalnego.

O wpisie decyduje Rada Pedagogiczna- kandydata wskazuje wychowawca po wcześniejszej konsultacji z innymi nauczycielami.

Wpis jest wyróżnieniem na forum szkoły i może zastąpić dyplom.

Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują również nagrody, wyróżnienia i stypendia przyznawane przez władze oświatowe i samorządowe oraz fundacje według odrębnych przepisów.

Złota Księga Absolwentów ma formę kroniki oraz multimedialną na stronie internetowej szkoły.

Wpisem są nagradzani wyłącznie absolwenci, którzy wyróżniają się w sposób szczególny spośród reszty absolwentów kończących edukację w szkole. Tzn. przez wszystkie lata nauki zdobywali pochwały, wyróżniali się kulturą osobistą i swoim zaangażowaniem w życie szkoły oraz spełniają większość spośród wymienionych warunków:

 • stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
 • uzyskali świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
 • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych lub wieloetapowych konkursów przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym
 • zdobywcy I, II i III miejsca w zawodach, turniejach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym
 • absolwenci, którzy otrzymali najwyższy wynik z egzaminu zawodowego.
 • odznaczają się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością na krzywdę, chęcią niesienia pomocy innym.
 • wyróżniają się aktywnością w życiu społecznym klasy, szkoły lub środowiska np. praca w organizacjach pozaszkolnych
 • systematycznie uczestniczą w konkursach i projektach szkolnych
 • wyróżniają się bardzo dobrą frekwencją na zajęciach szkolnych
 • z wnioskiem o wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów mogą wystąpić:

– dyrektor

– wychowawca klasy,

– Samorząd Uczniowski.

 1. System wyciągania konsekwencji i kar

Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności:

 • zaniedbywanie się w nauce i nieobecności na zajęciach  lekcyjnych,
 • nie wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
 • niszczenie mienia szkoły i wandalizm, kradzież, chuligaństwo, wulgarne słownictwo, wymuszenia
 • wszelkie formy przemocy lub agresji fizycznej i werbalnej
 • oszustwo, fałszowanie podpisów, dopisywanie ocen,
 • opuszczanie zajęć: wagary, nieobecności nieusprawiedliwione,
 • uleganie nałogom,
 • rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzających,
 • agresja wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach lekcyjnych.
 • popełnienie plagiatu
 • naruszenie sfery wolności innych osób a w szczególności publikowanie negatywnych treści lub wizerunku osoby w Internecie i innych środkach medialnych, bez jej zgody

Ucznia można ukarać poprzez:

 • nagany, upomnienia  udzielane przez wychowawcę, dyrektora,
 • zakazu udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
 • obniżeniem oceny z zachowania,
 • zawieszenie w prawie pełnienia funkcji i reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • przeniesienie do równoległej klasy
 • zawieszenie w prawach ucznia lub skreślenie z listy uczniów.
 • w sytuacjach negatywnych wymagających interwencji nauczyciela uczeń ponosi kary, które zawarte są w Statucie Szkoły.

Szkoła ma obowiązek informowania ustnie lub pisemnie rodziców o udzielonej wobec ucznia karze.

VIII.  EWALUACJA

Program wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym. Ma – w założeniach twórców – ulegać zmianom wraz ze zmieniająca się rzeczywistością. Analiza jego skuteczności będzie podlegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji.
Przez monitorowanie rozumiemy systematyczna i rozciągniętą w czasie obserwację sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań wychowawczych. Ewaluacja jest natomiast pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz oceną wartości Programu. Pozwoli podjąć decyzję, czy ma być dalej realizowany, a jeżeli tak, to czy należy go zmodyfikować.

 
Ewaluacja Programu wychowawczego jest analizą i oceną:

 1. wszelkich efektów jego wdrożenia
  2. szeroko pojętych warunków (środowiskowych, organizacyjnych,, materialnych), w jakich jest realizowany
  3. stopnia jego realizacji w stosunku do założonych celów

Zespół Wychowawczy przeprowadza badania ewaluacyjne według przyjętego harmonogramu i z zastosowaniem wcześniej opracowanych kryteriów i narzędzi, gwarantujących miarodajność i wiarygodność wyników.
Kryteria ewaluacji Programu wychowawczego (kryterium – pytania kluczowe):

 1. Celowość
  Czy cele wychowania zostały dobrane trafnie z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia szkoły ponadgimnazjalnej ? 2. Komunikatywność
  Czy program ma przejrzystą strukturę ?
  Czy w sposób zrozumiały dla uczniów i rodziców formułuje cele, zadania i formy wychowania szkolnego ?
  3.Realność
  Czy jest możliwy do realizacji w naszych warunkach ?
  Czy spełnia oczekiwania środowiska lokalnego wobec szkoły ?
  4.Aktywizacja
  Czy program pobudza do działania wszystkich członków społeczności szkolnej ?
  W jakim stopniu umożliwia rodzicom/opiekunom włączanie się w jego realizację ?                                         5. Jawność
  Czy rodzice oraz uczniowie znają zawarte w Programie cele i świadomie uczestniczą w ich realizacji ?
  Czy w szkole istnieje tzw. program ukryty ?
  6. Efektywność
  Czy da się zaobserwować pozytywne efekty oddziaływań Programu ?
  7.Spójność
  Czy cele i zadania Programu wychowawczego są spójne z celami i zadaniami wyznaczonymi przez Podstawę programową kształcenia ogólnego i Statut ZS nr 2 w Zbąszyniu ?
  Czy zapisany w Statucie system kar i nagród pozwala realizować istotne cele wychowawcze ?
  Czy wszystkie dokumenty szkolne (Statut, WSO, Szkolny Program profilaktyki) współbrzmią w założeniach i klimacie z przyjętą w Programie wychowawczym koncepcją wychowania ?
  Czy nauczycielskie programy pracy wychowawczej korelują z

Programem wychowawczym ?

Narzędzia ewaluacji Programu wychowawczego:
– analiza dokumentacji szkolnej i klasowej,

– obserwacja uczniów,
– kwestionariusze ankiet i wywiadów,
– arkusze obserwacyjne, sondaż,
Wyniki ewaluacji są jawne, prezentowane są w postaci raportu. Z jego skróconą wersją dyrektor zapoznaje Radę Pedagogiczną, Rade Rodziców i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program Wychowawczy jest częścią Planu Pracy Szkoły
2. Z treścią Programu Wychowawczego szkoły zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas
3. Program Wychowawczy wchodzi w życie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
4. Zmian w Programie Wychowawczym dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
5. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

Pozytywna opinia Rady Rodziców –
Pozytywna opinia Samorządu Uczniowskiego –
Program opracował Zespół Wychowawczy:

 1. Knop, M. Szulc, P. Walenczak