Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Każdy uczeń, rodzic ucznia oraz nauczyciel może korzystać z udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc udzielana jest uczniom na bieżąco w przypadku zaobserwowania przez nauczycieli takiej potrzeby lub w formie dodatkowych zajęć, z których uczniowie mogą korzystać, by w pełni wykorzystać swój potencjał.

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy, niezależnie czy są to problemy z nauką, cy innego rodzaju trudności, porozmawiaj z wychowawcą lub szkolnym pedagogiem. Zawsze możesz liczyć na pomoc z naszej strony.

Dostępne w szkole formy pomocy:

Porady i konsultacje

Każdy uczeń, rodzic ucznia lub nauczyciel może skorzystać z porad i konsultacji pedagoga szkolnego, wychowawcy, doradcy zawodowego lub psychologa.

Zajęcia dodatkowe

  • dydaktyczno-wyrównawcze
  • rozwijające umiejętności uczenia się
  • rozwijające uzdolnienia
  • korekcyjno-kompensacyjne
  • rewalidacyjne

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Doradztwo realizowane jest w szkole podczas godzin wychowawczych, konsultacji z wychowawcami, a także w ramach działań szkolnego Biura Karier, które oferuje mi. możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą zawodu lub pedagogiem szkolnym.