Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z refundacji kosztów zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Szczegóły poniżej

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457). można składać wnioski o przyznanie
dofinansowania zakupu podręczników w terminie do dnia 14 września 2017 r.

1. Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego, w tym
specjalnego lub kształcenia w zawodach jest udzielana tylko uczniom słabowidzącym,
niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera
oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.
60 i 949) i uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży
do m. in.:
 klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia,
 klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum,
2. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w
tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego,
technikum,
 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w
tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub
klasy I branżowej szkoły I stopnia.
3. Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych
opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej
osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
4. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku
szkolnym 2017/2018, w terminie do dnia 14 września 2017 r.
5. Do wniosku należy dołączyć:
Program przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do
zakupu podręczników  należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

6. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona
imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą
rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio
podręczników lub materiałów edukacyjnych. w przypadku złożenia oświadczenia należy
do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników
lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom
w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
7. W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów
edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom
zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do
wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia
je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których
przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.
8. Należy zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują
one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.
9. W przypadku szkół prowadzonych przez gminę to dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów
(prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka)
albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników.
W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy,
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub Ministra
Obrony Narodowej – zwrotu kosztu dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Druki wniosku i oświadczenia można otrzymać w sekretariacie szkoły.