Zbąszyń, 01.09.2015r.

Szkolny Program Profilaktyki

Zespół Szkół Nr 2

w Zbąszyniu

Rok szkolny 2015/2016

WSTĘP

 

Pojęcie profilaktyki jest bardzo szerokie, ponieważ „profilaktyka (prophylaktikos – zabezpieczający przed czymś; zapobiegawczy)” jest przedmiotem analiz i opracowań wielu różnych dziedzin naukowych, m.in. polityki społecznej, socjologii, kryminologii, prawa, psychologii i pedagogiki.

Obecnie częściej mówi się o profilaktyce wychowawczej, stanowiącej działalność wychowawczą. Jedną z takich koncepcji profilaktyki, która wyrasta z poglądów Duffy`ego jest definicja zmodyfikowana i rozwinięta przez Z. B. Gasia. Według niego „profilaktyka uzależnień to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia”.

 1. B. Gaś uważa, iż „profilaktyka w szkole to proces wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie (tzw. czynniki ryzyka) oraz wprowadzenie i rozwijanie czynników, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (tzw. czynniki chroniące).
 2. Wilczyńska podaje, że „nowoczesny model zajęć profilaktycznych nastawiony jest na rozwijanie ogólnych umiejętności psychologicznych oraz społecznych i opiera się na założeniu, że to nie sam narkotyk, wódka, czy papieros jest groźny, lecz pewne „braki” tkwiące w człowieku”.

Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc oraz towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Profilaktyka szkolna na etapie szkoły ponadgimnazjalnej jest istotnym elementem wychowania młodzieży wkraczającej w dorosłość. Celem działań profilaktycznych realizowanych w Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu jest pomoc uczniowi w rozwoju zdrowej osobowości, ukształtowaniu tożsamości, wyposażeniu go w niezbędne umiejętności psychospołeczne służące rozwiązywaniu problemów. Dlatego w programie profilaktyki naszej szkoły zawarte są działania ukierunkowane na pomoc uczniom w podejmowaniu trudu przeciwdziałania wszelkim przejawom niedostosowania społecznego i demoralizacji wśród młodzieży.

Podstawy prawne Szkolnego Programu Profilaktyki:

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz. U. 1997 NR 78 poz. 483) weszła w życie 17 października 1997r.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r., O systemie oświaty (Dz. U. nr 80 poz.542) weszła w życie z dniem 24.05.2007r.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r., W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz.532)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r., O postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 228)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111 poz. 535)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r., O wychowaniu w trzeźwości
 • i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002r. Nr 147 poz. 1231)
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 23 grudnia 1991r.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. Ust. 1990 Nr 30 poz. 179)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r,. O przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005r. Nr 179 poz. 1485)
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na lata 2006 – 2010 z dnia 4 stycznia 2007r.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 (Dz. U. 2006r. Nr 143 poz. 1033)
 • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV z dnia 13 września 2005r.(Dz. U. z dnia 30 września 2005r.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z dnia 14 lutego 2003r.)
 • Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży z dnia 13 stycznia 2004r.
 • Gminna diagnoza problemów – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, UMiG w Zbąszyniu.

OBSZARY DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ZBĄSZYNIU

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

Obszar

 

Działania Grupa

docelowa

Realizator Termin
I.             Promowanie zdrowego stylu życia

           

   Cele:

1.    Ukazanie uczniom wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponują.

2.    Poszerzanie wiedzy o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania.

3.    Wzmacnianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie.

4.    Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia.

5.    Utrwalanie zasad zdrowego

stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.       Przeciwdziałanie różnego rodzaju uzależnieniom, w szczególności od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz innym zachowaniom ryzykownym

 

Cele:

1.    Poszerzanie wiedzy na temat negatywnych skutków palenia papierosów oraz sięgania po alkohol i  substancje psychoaktywne.

2.    Poszerzanie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, w tym również współczesnych uzależnień behawioralnych, m. in. od Internetu, zakupów, hazardu, itp. w zależności od potrzeb

3.    Wzmacnianie postaw prozdrowotnych.

4.    Przeciwdziałanie podejmowaniu ryzykownych zachowań oraz występowaniu współczesnych problemów wśród młodzieży

5.    Rozwijanie osobowości oraz wzmacnianie zdrowia psychicznego.

6.    Stwarzanie okazji do rozwijania zainteresowań i realizowania pasji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.          Przeciwdziałanie agresji i przemocy

 

Cele:

1.    Kształtowanie wśród uczniów postaw współpracy, tolerancji i wzajemnej życzliwości.

2.    Rozwijanie umiejętności społecznych, pozwalających tworzyć pozytywne relacje z ludźmi.

3.    Rozpoznawanie i reagowanie na wszelkie zachowania agresywne przejawiane przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IV.      Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

 

Cele:

1.    Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu edukacyjnego zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi.

2.    Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce oraz sposobów przeciwdziałania im.

3.    Wzmacnianie motywacji do nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu profilaktyki HIV i AIDS: Młodzieżowi Liderzy Zdrowia- Kontra HIV.

 

 

 

Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS. Etap szkolny i powiatowy. Państwowy Inspektorat Sanitarny

 

Przygotowanie gazetki okolicznościowej oraz materiałów informacyjnych w postaci ulotek z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w ramach działań profilaktycznych zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Konkurs na spot filmowy promujący zdrowy tryb życia-Dopalacze kradną życie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Obchody Światowego Dnia Chorego

 

 

Warsztaty dla dziewcząt mające na celu profilaktykę nowotworów piersi oraz szyjki macicy; warsztaty wizażu

 

Realizacja programu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV: „Wybierz życie – pierwszy krok”. Ministerstwo Zdrowia, P.I.S.

 

 

 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia w ramach programu „Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” lub innych programów organizatora.

 

Zaangażowanie pełnoletniej młodzieży w akcje honorowego krwiodawstwa w Zbąszyniu

 

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Polski Czerwony Krzyż

 

 

Poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz promowanie postaw prozdrowotnych, wynikających z treści przedmiotowych oraz godzin wychowawczych

 

 

 

 

 

Promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz zawodów sportowych

 

Organizacja Dnia Sportu . Program „Trzymaj Formę” P.I.S. oraz P.F.P. Ż pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu i Turystyki.

 

Opieka nad uczniem przewlekle chorym

 

 

 

Prowadzenie obserwacji uczniów w celu rozpoznawania ewentualnych sygnałów sugerujących sięganie przez nich po substancje psychoaktywne

 

Poszerzanie wiedzy na temat szkodliwych skutków zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz promowanie postawy abstynencji w ramach realizowanych treści przedmiotowych. Program: „Ars-czyli jak dbać o miłość”, „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” –P.I.S.; Minister Zdrowia.

 

 

 

 

Realizowanie treści z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach godzin wychowawczych przez wychowawców klas

 

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości

 

Obchody Światowego Dnia bez Papierosa

 

Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i emocjonalnych oraz współczesnych problemów, m.in. stalking, seksting, pornografia i inne

 

Prowadzenie zajęć z zespołami klasowymi, mającymi na celu rozwój umiejętności społecznych: komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem

 

Prowadzenie zajęć z zespołami, mającymi na celu rozwój sfery emocjonalnej, poczucia własnej wartości oraz wiedzy o sobie

 

„Biblioteka uczuć” – obchody Walentynek w ramach projektu „Zrób cos dla  Twojego serca” P.I.S

Krajowy Program Zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS „Druga strona wakacji”.

Program wsparcia dla maturzystów: „Stres pod kontrolą”

 

Udzielanie i organizowanie pomocy psychologicznej uczniom, mającym trudności o podłożu emocjonalnym

 

 

Rozpoznawanie uczniów eksperymentujących z alkoholem, substancjami psychoaktywnymi oraz innymi rodzajami uzależnień i problemami -udzielanie im pomocy

 

Kierowanie uczniów, co do których istnieje podejrzenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych do odpowiednich specjalistycznych form pomocy

 

Profilaktyka Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS)  w ramach „ARS-czyli jak dbać o miłość.”

 

Realizacja programu edukacyjnego: „ARS, czyli jak dbać o miłość”

 

 

Organizacja zajęć dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz innych rodzajów uzależnień i problemów

 

 

Psychoedukacja rodziców dotycząca profilaktyki różnego rodzaju  uzależnień, w tym szczególnie od alkoholu i substancji psychoaktywnych

 

 

 

Rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat uzależnień i substancji psychoaktywnych oraz praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą

 

 

 

 

Rozpoznawanie przejawów zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży, w tym szczególnie fizycznej i psychicznej

 

Reagowanie na zachowania agresywne (w tym również agresję słowną) poprzez podejmowanie interwencji wobec uczniów

 

Organizacja spotkań z zakresu przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich oraz edukacji prawnej młodzieży

 

Wzmacnianie wśród uczniów  postaw wzajemnej tolerancji i życzliwości poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach na rzecz innych ludzi, m. in.:

– „Pola Nadziei” – działania na rzecz Hospicjum w Zielonej Górze

– „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”

– „Góra Grosza”

– „Dzień bez przekleństw”

– „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”

– „Międzynarodowy Dzień Wolontariatu”

 

Wzmacnianie poczucia identyfikacji i integracji społeczności uczniowskiej, poprzez udział w imprezach,  uroczystościach i tradycjach szkoły, m. in.

– apele

– święta

– zabawy szkolne

– wycieczki szkolne

 

Prowadzenie zajęć z zespołami klasowymi, mających na celu rozwój umiejętności interpersonalnych, w tym komunikacji i asertywności

 

Integrowanie zespołów klas pierwszych

 

 

 

Opieka wychowawcza i psychologiczna nad uczniami przejawiającymi zachowania agresywne oraz nad uczniami doświadczającymi agresji i przemocy

 

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie i diagnozowanie przyczyn trudności w nauce wśród uczniów

 

Organizowanie adekwatnych form pomocy dla uczniów mających trudności w nauce: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe

 

Organizowanie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją i dysortografią

 

 

 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów w ramach procesu nauczania

 

 

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, u których stwierdzono trudności w sprostaniu wymaganiom szkolnym oraz zakłócenia motywacji do nauki

 

Przeciwdziałanie absencji szkolnej poprzez regularne informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów oraz podejmowanie działań interwencyjnych

 

Wzmacnianie motywacji uczniów do nauki oraz realizacji własnych celów rozwojowych

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas I

 

 

 

 

 

Uczniowie kls.II

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Uczennice wszystkich klas

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie (w miarę możliwości organizatora)

 

 

 

Chętni uczniowie

 

 

Chętni uczniowie

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

Uczniowie przewlekle chorzy

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Zespoły klasowe

 

 

 

 

Zespoły klasowe

 

 

 

Zespoły klasowe

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

Klasy maturalne

 

Klasy maturalne

 

 

Uczniowie wymagający pomocy

 

 

Uczniowie, co do których istnieje podejrzenie eksperymentowania z w/w

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

Uczniowie klas maturalnych

 

 

uczniowie objęci programem

 

 

Zespoły klasowe

 

 

 

 

Rodzice

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

Uczniowie przejawiający zachowania agresywne

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Klasy I

 

 

 

Uczniowie wymagający pomocy

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie przejawiający trudności w nauce szkolnej

 

Uczniowie przejawiający trudności w nauce szkolnej

 

Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z diagnozą dysleksji/

dysortografii

 

Uczniowie wymagający dostosowania wymagań edukacyjnych

 

Uczniowie wymagający pomocy

 

 

 

Rodzice

 

 

 

Zespoły klasowe

 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Tomyślu

 

 

 

Państwowy Inspektorat Sanitarny w nowym Tomyślu

Biblioteka ZSnr 2

 

Samorząd Uczniowski, Biblioteka ZSnr2

 

 

 

Biblioteka Zs nr 2

 

Lekarz ginekolog, pielęgniarka, kosmetyczka

 

 

Biblioteka

 

 

 

BibliotekaZsnr2

 

 

 

 

 

Magdalena Balcerek-Ratajczak z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu

 

Centrum Krwiodawstwa

 

 

p. Emilia Jarczyńska PCK w Nowym Tomyślu

 

 

Nauczyciele przedmiotów: biologia, chemia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wychowawcy klas

 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

Pielęgniarka,

Psycholog,

Wychowawcy

Nauczyciele w-f

 

Wszyscy nauczyciele, Psycholog

 

 

 

Nauczyciele biologii, chemii, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego, bibliotekarz, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaproszeni specjaliści

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Biblioteka, Psycholog, Państwowy Inspektorat Sanitarny

 

Biblioteka, Psycholog, Państwowy Inspektorat Sanitarny

Biblioteka, Psycholog, Państwowy Inspektorat Sanitarny

 

Wychowawcy, Psycholog, zaproszeni specjaliści

 

 

 

Psycholog

 

 

 

Psycholog

 

 

 

Biblioteka

 

Biblioteka

 

Psycholog

 

 

Psycholog

 

 

 

 

Psycholog, wszyscy nauczyciele

 

 

Psycholog

 

 

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, Biblioteka

 

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, Biblioteka

 

 

Zaproszeni specjaliści,

Psycholog

 

 

 

Psycholog, zaproszeni specjaliści

 

 

 

 

Zaproszeni specjaliści

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Nowym Tomyślu

 

 

 

Biblioteka, Samorząd Uczniowski

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Psycholog

 

Wychowawcy

Psycholog

Samorząd Uczniowski

 

Wszyscy nauczyciele

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Psycholog

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

Psycholog

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele,

Psycholog

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele,

Psycholog

 

Wychowawcy

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2016

 

 

 

 

Grudzień 2015

 

 

1 grudzień 2015

 

 

 

Wrzesień 2015

 

11 luty 2016

 

 

8 marzec 2016

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

7 kwiecień 2016

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Czerwiec 2016

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

17 listopad 2015

 

15 kwiecień 2016

 

31 maj 2016

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Luty 2016

 

Kwiecień 2016

W ciągu roku szkolnego

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

Wrzesień/

Październik 2015

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

W ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

Patrycja Walenczak

Renata Knop