Stypendium w roku szkolnym 2020/2021

1. Stypendium szkolne przyznawane przez Urząd Miejski w Zbąszyniu (uczeń składa wniosek w gminie, w której mieszka).

O stypendium szkolne  przyznawane przez Urząd Miejski może się ubiegać uczeń, który:

 • jest uczniem szkoły publicznej dla młodzieży lub dla dorosłych,
 • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny nieprzekraczających 528,00 zł netto na osobę, (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
 • zamieszkuje na terenie gminy Zbąszyń (każdy uczeń może się ubiegać o takie stypendium w swojej gminie).

Stypendium  przekazywane jest w formie refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 15 września 2020 r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszyniu przy ul. Garczyńskich u p. Dominiki Kwaśnik.

Tam również dostępne są formularze wniosków i oświadczeń oraz udzielane są szczegółowe informacje.

Potwierdzeniem dochodów rodziny są zaświadczenia o wysokości zarobków (netto) lub emerytury z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku (sierpień 2020 r.) oraz zaświadczenie o korzystaniu, bądź nie korzystaniu ze świadczeń Ośrodka Opieki Społecznej, zaświadczenie (decyzja) o otrzymaniu dodatku mieszkaniowego lub zasiłku rodzinnego albo oświadczenie, że rodzina tych świadczeń nie pobiera.. W przypadku osób niepracujących bez prawa do zasiłku trzeba złożyć oświadczenie, że nie pobiera się zasiłku. Świadczenie 500+ i 300+ nie są wliczane do dochodu rodziny.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest wypłacane na zasadzie refundacji kosztów poniesionych na artykuły szkolne (podręczniki, obuwie i strój sportowy, komputer, itp.) lub kosztów udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, na podstawie rachunków.

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej ucznia i zakwalifikowania do jednej z grup dochodowych:
I grupa przy dochodzie do 200,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie – stypendium w pełnej wysokości tj. 992,00 zł.
II grupa przy dochodzie do 400,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie – 90 % pełnego stypendium tj. 892,00 zł.

III grupa przy dochodzie do 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie – 85 % pełnego stypendium tj. 793,60 zł.

Osoby, których dochód w rodzinie nie przekracza 771 zł netto na osobę mogą ubiegać się o bezpłatne obiady. Wniosek składa się w OPS w Zbąszyniu.

2. Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
 • zniszczeń w majątku rodziny przez klęski żywiołowej (huragan, powódź, grad),
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia lub w rodzinie),
 • innych, szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Zbąszyń,
 • w rodzinie zaistniało zdarzenie wymienione wyżej.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego*, tj. 620 zł.  Zasiłek jest płatny jednorazowo.

* zasiłek rodzinny na dziecko w roku 2020  wynosi 95 zł na dziecko do 5 lat i  124 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia  18 lat.

Zasiłek szkolny przyznaje burmistrz na  wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszyniu przy ul. Garczyńskich u p. Dominiki Kwaśnik.

Wniosek o jego przyznanie musi być złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

3. Stypendium za wyniki w nauce.

Stypendium szkolne jest przyznawane za wyniki w nauce w danym roku szkolnym na podstawie wyników klasyfikacji rocznej.

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen rocznych co najmniej 5,00 oraz co najmniej  bardzo dobrą ocenę z zachowania albo wykazują  szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, odnosząc sukcesy na szczeblu ogólnopolskim, a ich średnia ocen rocznych wynosi co najmniej 4,0.
Stypendium szkolne za wyniki w nauce otrzymuje maksymalnie pięcioro uczniów spełniających kryteria zawarte w ustępie powyżej. Przy jednakowej średniej ocen decyduje średnia z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, a następnie średnia ocen w poprzednim roku szkolnym. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie odnoszący sukcesy na szczeblu ogólnopolskim (laureaci konkursów i zdobywcy miejsc 1 – 3 w konkursach i zawodach sportowych).

Wysokość stypendium w danym roku szkolnym ustala Rada Szkoły ( w roku szkolnym 2019/20 było to 100 zł).

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie kończący klasę pierwszą i  drugą,  którzy  wpłacili na rzecz  Rady Rodziców minimum 50% składki w terminie do końca pierwszego semestru. To zastrzeżenie nie dotyczy uczniów zwolnionych z wpłaty na rzecz Rady Rodziców.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo, przed zakończeniem roku szkolnego.

Listę stypendystów zatwierdza Rada Pedagogiczna.

4. Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów i studentów zamieszkujących na stałe na terenie powiatu nowotomyskiego i ma charakter pomocy socjalnej.

Termin:

Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć do Wydziału Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu budynek E, wejście nr 3, pokój nr 29 (tel. 61 4426724) do 25 września 2020 r. Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie listopada i grudnia danego roku.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy w roku, w którym został złożony wniosek na okres od 1 września  do 31 grudnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych  oraz w roku następującym po złożeniu wniosku na okres od 1 stycznia do 30 czerwca dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ( w 2018/2019 r. było to 250 zł miesięcznie dla 250 uczniów województwa wielkopolskiego).

Warunki przyznania stypendium:

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie trzy następujące warunki:

 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 2. osiągają wysokie wyniki w nauce (średnia ocen uzyskana w roku szkolnym 2019/2020) – w przypadku uczniów – średnia ocen minimum 4,21,
 3. pozostają w trudnej sytuacji materialnej – wnioski o dochodach wyższych od 650,00 zł netto nie będą rozpatrywane (wyjątek stanowią osoby samotnie wychowujące dzieci, gdzie kwota, nie może być wyższa niż 740,00 zł netto),
 4. zameldowane są na terenie woj. Wielkopolskiego.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

 • zaświadczenie o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy z: Urzędu Skarbowego, o dochodowości gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta, miasta i gminy,
 • uwierzytelnioną kopię orzeczenia Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
 • pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko (jeżeli dotyczy),
 • uczniowie klas pierwszych – uwierzytelnioną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia,
 • pozostali uczniowie, zaświadczenie ze szkoły o wysokości średniej w nauce za poprzedni rok,
 • zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium,
 • członkowie rodziny, którzy pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna winni dołączyć zaświadczenie o statusie ucznia lub słuchacza/studenta,
 • w przypadku osób pełnoletnich dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie o braku dochodów za poprzedni rok kalendarzowy (nie dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • Kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu w Starostwie Powiatowym),

Wnioski są również do pobrania w  Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu (budynek B, drugie piętro, pokój nr 87). oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Lista stypendystów i informacje dotyczące stypendium publikowane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl w zakładce: Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki. https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

Uczniowie zamieszkali na stałe poza powiatem nowotomyskim mogą ubiegać się o stypendium w starostwie swojego powiatu.

Stypendyści zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji nauki w terminie do 20 lutego (uczniowie).

5. Jednorazowe Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

§2. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „Uczeń”

 1. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń„ może być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.
 2. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń„ ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauka i edukacja w rozumieniu § 2 ust. 3.
 3. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są:

1) wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;

2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.).

 1. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” uprawnieni są dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Ustanawia się trzy stopnie jednorazowego stypendium naukowego w kategorii „Uczeń„:

1) jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia (w 2019 r. – 4000 zł),

2) jednorazowe stypendium drugiego stopnia  (w 2019 r. – 2500 zł),

3) jednorazowe stypendium trzeciego stopnia  (w 2019 r. – 1500 zł).

 1. Wysokość jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która obowiązuje w danym roku kalendarzowym, określa Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 2. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, zawierają informacje dotyczące osiągnięć uczniów w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
 3. Wnioski podmiotów, o których mowa § 2 ust. 4, mogą dotyczyć absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli szkołę w roku składania wniosków.
 4. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 20 października każdego roku, w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji i Nauki”. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ([email protected]).

11. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Stypendium Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta

 1. Stypendium Stowarzyszenia LGR Obra – Warta jest przyznawane jako pomoc finansowa na zakończenie roku szkolnego.

O stypendium mogą ubiegać się uczący się mieszkańcy 11 gmin Regionu Obra – Warta (Bledzew, Chrzypsko, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Sieraków, Trzciel, Zbąszyń).

 1. Wnioski składamy w tym roku w wersji elektronicznej dostępny na stronie https://lgrow.pl/rybacki-program-stypendialny-2-edycja-proo-2019-2021/, jeżeli wrócą do wersji papierowej to na adres ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew.
  3. Termin składania wniosków jest zmienny: w tym roku był do 31 sierpnia 2020 r.
 2. Maksymalna wysokość stypendium za poprzedni rok wyniesie jednorazowo 100 zł, rok wcześniej było to 300 zł.
  3. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące składania wniosku i sposobu jego oceny znajdują się na stronie internetowej  www.lgrow.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Rybacka-Obra-Warta-390538987635134/.

Oprócz wyników w nauce punktowany jest udział w konkursach, wolontariat, działalność społeczna i w stowarzyszeniach, udział w inicjatywach wdrażanych przez LGR Obra – Warta, czytelnictwo i wsparcie programu stypendialnego kwotą min. 1 zł.

7. Stypendium starostwa nowotomyskiego

Nagrodę mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski, za wysokie wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia sportowe lub uzyskanie tytułu laureata w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Kryteria (jedno z poniższych):
1. W klasyfikacji rocznej średnia ocen co najmniej 5,30 i z zachowania co najmniej ocena bardzo dobra.
2. Finaliści krajowych olimpiad przedmiotowych, laureaci krajowych konkursów przedmiotowych lub laureaci krajowych konkursów wiedzy zawodowej oraz z zachowania co najmniej ocena bardzo dobra.

Z wnioskiem o   stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek o   przyznanie nagrody składa dyrektor szkoły w   Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w   Nowym Tomyślu w   terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.  

Zarząd Powiatu rozpatrzy wnioski w   terminie do 30  września danego roku kalendarzowego.   Stypendium przyznawane jest jednorazowo za poprzedni rok szkolny.   Wysokość stypendium każdorazowo ustala Zarząd Powiatu Nowotomyskiego.   Przyznane stypendium będzie przekazane na wskazany przez ucznia rachunek bankowy.

8. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 1. w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 (art. 132a), możliwe jest przyznanie stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom. Spośród nich jeden będzie uczniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a drugi dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
 3. Analogiczne rozwiązanie dotyczy uczniów technikum.
 4. Kandydata do stypendium – powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym lub dwóch kandydatów z każdej szkoły). Kandydat musi być jeszcze w roku szkolnym 2020/2021, na który będzie przyznawane stypendium, uczniem danej szkoły.
 5. Zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
 6. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski.
 7. Wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, Radzie Pedagogicznej.
 8. Dyrektor szkoły – w terminie najpóźniej do dnia 10 lipca 2021 r. – przedstawia Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony przez Radę Szkoły/ Radę Pedagogiczną wniosek o przyznanie stypendium.
 9. W przypadku niewytypowania kandydata przez szkołę należy w terminie do dnia 10 lipca 2021 r. podać uzasadnienie dyrektora szkoły o przyczynach braku kandydata.
 10. Przyznane stypendium wynosi w roku szkolnym 2019/2020 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

Informacji na temat stypendiów udziela również Pan Jarosław Jankowiak.