Wstęp

Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs1zbaszyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– dokumenty szkoły umieszczane w formacie  pdf (np. statut szkoły),

– zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.

 Ułatwienia na stronie internetowej:

– możliwość zmiany czcionki na czytelną,

-możliwość zmiany kontrastu (zmiany koloru tła, czarno-białe zdjęcia, możliwość odwrócenia
kolorów),

– podkreślenie linków,

– czytelne zakładki,

– prosta struktura strony,

– widoczny panel wyszukiwania na stronie,

– nawigacja klawiaturą, widoczny fokus.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bogusław Pietrusiewicz – Dyrektor

e-mail: lozbaszyn@o2.pl

tel. 68 38 46 168

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać ponadto osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół nr1
w Zbąszyniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń.

 Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu każde żądanie realizuje niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany. Realizacja wniosku nastąpi jednak
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, wówczas Zespół Szkół nr 1 w Zbązyniu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku otrzymania odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu mieści się w dwóch lokalizacjach:

– ul. Powstańców Wielkopolskich 43 – Liceum Ogólnokształcące – budynek główny,

– ul. 17 Stycznia 27 – Technikum i Szkoła Branżowa,

– ul. 17 Stycznia 27 – Siłownia.

  1. Liceum Ogólnokształcące:

Budynek, w którym znajduje się Liceum Ogólnokształcące podzielony jest na część „starą” oraz część „nową” budynku. Obie części połączone są ze sobą łącznikiem.   Do budynku prowadzą cztery wejścia. Wejście główne, które znajduje się od ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz trzy wejścia boczne prowadzące do „nowej” części budynku, znajdujące się w pobliżu parkingu szkoły. Do jednego z bocznych wejść prowadzą schody
oraz umieszczony po ich lewej stronie podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brama wjazdowa na teren szkoły znajduje się od ul. Ogrodowej. Pozostałe trzy wejścia nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Prowadzą do nich schody.

Osoba z niepełnosprawnością ruchową nie ma możliwości dostania się na wyższe kondygnacje budynku z uwagi na schody i brak windy. W związku z powyższym obsługa osoby z niepełnosprawnością odbywać się może wyłącznie na parterze budynku szkoły.

Na szkole zapewniona jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy urządzeniach sanitarnych znajdują się uchwyty przyścienne, zapewniona jest przestrzeń manewrowa.

W budynku zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny – plan pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły.

2. Technikum oraz Szkoła Branżowa:

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne, które znajduje się od ulicy 17 Stycznia oraz drugie wejście znajdujące się z tyłu budynku szkoły. Oba wejścia nie są dostosowane
do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Prowadzą do nich schody.

W szkole nie jest zorganizowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny – plan pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły.

3. Siłownia:

Zapewniony jest podjazd do budynku. W budynku nie jest zorganizowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

W budynkach obu szkół nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu do budynków z psem asystującym.

W obu budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.