REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

W ZBĄSZYNIU

 

 1. Zadania biblioteki.

 

 1. Wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią ogólnoszkolną i służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych poprzez książkę, prasę i techniczne środki

audiowizualne oraz zaspokaja potrzeby czytelnicze uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców.

 1. Jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli, służy pomocą i poradą

w poszukiwaniu potrzebnych materiałów.

 1. Prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę i inspirujące czytelnictwo.
 2. Realizuje program przysposobienia czytelniczo-informacyjnego współpracując z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 3. Umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności.

 

 1. Organizacja biblioteki

 

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły. Zapewnia

właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe.

 1. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 2. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest corocznie w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 4. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 5. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).

Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele Ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.

 1. Biblioteka udostępnia techniczne środki audiowizualne nauczycielom prowadzącym zajęcia lekcyjne, organizującym uroczystości szkolne, apele.

 

III. Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza.

 

 1. Nauczyciel-bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonego mu

księgozbioru.

 1. Na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, informuje wychowawców o poziomie i stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.
 2. Sporządza roczne plan pracy biblioteki.
 3. Prowadzi miesięczną i semestralna statystykę wypożyczeń, dziennik

biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestr ubytków, karty akcesji czasopism.

 1. Tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających

bibliotekarzowi w pracy.

 

 1. Prawa i obowiązki czytelnika.

 

 1. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki

stanowiące wspólne dobro.

 1. W wypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany

odkupić dane wydawnictwo lub dostarczyć inną, przydatną nową książkę wskazaną przez pracownika biblioteki.

 1. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy czytelnicy

zobowiązani są zwrócić wypożyczone książki i inne środki do biblioteki szkolnej .

 1. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.
 2. Uczniowie klas czwartych, kończący naukę w szkole zobowiązani są zwrócić książki do kwietnia danego roku i uzyskać potwierdzenie zwrotu na karcie obiegowej.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły przechodzący w stan poza służbowy

w tutejszej szkole, powinni do końca danego roku szkolnego rozliczyć się

z biblioteką i uzyskać pisemne potwierdzenie.

 1. Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym udział w pracach biblioteki mogą na zakończenie roku szkolnego otrzymać nagrody.

V. Zasady korzystania z komputera zainstalowanego w bibliotece szkolnej.

 1. Z czytelni oraz Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 2. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.
 3. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:
 • wpisać się do rejestru użytkowników,
 • sprawdzić stan sprzętu,
 • zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości.
 1. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 2. Niedozwolone jest ;
 • kopiowanie zainstalowanego na komputerze oprogramowania,
 • instalowanie własnych programów,
 • kasowanie programów zainstalowanych ,
 • dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,
 • samowolne manipulowanie sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy,
 • podłączanie własnych urządzeń,
 • tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi,
 • korzystanie ze stron WWW o treści brutalnej, przeznaczonych tylko dla dorosłych itp.
 1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 2. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 3. Korzystanie ze sprzętu może się odbywać w czasie przerw, po godzinach lekcyjnych (ale w czasie otwarcia biblioteki), w czasie lekcji jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne wyraził zgodę.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do nie ujawniania hasła do komputerów, chyba, że wymaga tego sytuacja.
 5. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z komputera na czas określony przez bibliotekarza.