Biblioteka Szkolna

Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu

 

Budynek A Budynek B
ul. Powstańców Wielkopolskich 43

bibliotekarz: mgr Anna Kotecka

tel. sekretariat szkoły: 68 38 46 168

ul. 17 Stycznia 27

bibliotekarz: mgr Renata Knop

tel. sekretariat szkoły: 68 30 46 095

Godziny otwarcia biblioteki w obu budynkach:

Codziennie od 8:00 do 14:00

 

 

Regulamin biblioteki szkolnej w Zespole Szkół nr w Zbąszyniu

Regulamin opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., 2156, z późn.
zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,
poz. 624, z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270),
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. poz. 1170, z późn. zm.).

§ 1
Zagadnienia ogólne
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2. Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz
rodzicom jako źródło wiedzy i informacji oraz miejsce samokształcenia.
3. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie
aktualnych list. Nauczyciele i pracownicy stają się czytelnikami na podstawie
legitymacji służbowej, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu
osobistego.
§ 2
Funkcje biblioteki
1. Biblioteka, stosując właściwe metody, środki i formy pracy pełni następujące funkcje:
1) kształcącą:
a) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną
i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
c) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się
technologią informacyjną,
d) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i
pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się,
e) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych,
profilaktycznych szkoły,

f) pełni funkcję szkolnego ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiekuńczą:
a) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i
ustawicznej edukacji,
b) wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez
wskazywanie im literatury pedagogicznej.
3) kulturalną:
a) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną
uczniów,
b) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz kształci potrzebę
aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu artystycznym szkoły i środowiska,
c) rozwija gotowość uczniów do pracy społecznej.

§ 3

Organizacja biblioteki

1. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor Szkoły, który:
1) zapewnia odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie oraz środki finansowe na jej
działalność,
2) zatrudnia, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, wykwalifikowaną
kadrę,
3) zatwierdza regulamin biblioteki zapewniający realizację zadań dydaktyczno-
wychowawczych biblioteki,
4) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów biblioteki,
5) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada za
protokolarne przekazanie biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika.
2. Biblioteka funkcjonuje w dwóch budynkach. Lokal przy ul. Powstańców Wlkp. 43,
który składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni, Szkolnego Centrum Informacji
i czytelni oraz lokal przy ul. 17 stycznia 27.
3. Zbiory:
1) Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne
niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego.
2) Rodzaje zbiorów gromadzonych w bibliotece szkolnej obejmują dwie grupy:
a) dokumenty piśmiennicze:
● wydawnictwa informacyjne (słowniki, atlasy, roczniki statystyczne, tablice
matematyczne i inne, różne teksty źródłowe itp. w ilości wystarczającej na
wyposażenie księgozbioru podręcznego oraz pracowni przedmiotowych),
● lektury obowiązkowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
● lektury uzupełniające do języka polskiego, w zależności od liczby oddziałów w
danym ciągu klas, stopnia wykorzystania określonych pozycji przez nauczycieli
polonistów w procesie nauczania,
● literaturę popularnonaukową i naukową,
● wybrane pozycje z literatury pięknej, w odpowiednich proporcjach według grup
wieku uczniów,
● wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa do księgozbioru
podręcznego,
● czasopisma dla młodzieży, czasopisma specjalistyczne i ogólno pedagogiczne, w
tym przedmiotowo-metodyczne, wybrane czasopisma naukowe,
popularnonaukowe, gazety,

● inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów
nauczania,
● podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki,
profilaktyki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, stanowiące pomoc w
pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i podnoszenia kultury
pedagogicznej rodziców.
b) materiały niepiśmiennicze:
● nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD),
● kasety magnetofonowe,
● materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły,
● filmy dydaktyczne, popularnonaukowe i instruktażowe oraz nagrania muzyczne.
4. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania
użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność
zbiorów tych bibliotek.
5. Czas pracy biblioteki:
1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z
organizacją roku szkolnego.
2) Aby umożliwić uczniom korzystanie z księgozbioru, biblioteka szkolna czynna jest
również w okresie ferii zimowych i letnich.
3) Szczegółowe informacje o terminach pracy biblioteki podawane są do wiadomości
na stronie internetowej szkoły.

§ 4

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:
1) udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
rodzicom uczniów oraz innym osobom, które otrzymały kartę czytelnika,
2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych
i tekstowych, informowanie uczniów o nowych nabytkach,
3) diagnozowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych
4) rozmowy z czytelnikami o książkach, rozwoju i kierunkach działania rynku
wydawniczego,
5) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego
doboru lektury,
6) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom młodzieży i
kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w
przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu
czytelnictwa w szkole,
8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury
czytelniczej uczniów,
9) prowadzenie różnych form rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań
uczniów oraz wyrabianie nawyku czytania i uczenia się oraz kształtowania ich
kultury czytelniczej,
10) dobrą znajomość zbiorów, potrzeb czytelniczych uczniów, zainteresowań,
problemów, aktywności czytelniczej w bibliotece szkolnej,
11) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną,

12) przysposabianie uczniów do samokształcenia, przygotowywanie uczniów do
korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek.
2. Prace organizacyjne nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1) gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
2) ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) selekcja i aktualizacja zbiorów,
4) organizację warsztatu informacyjnego: wydzielenie księgozbioru podręcznego,
prowadzenie katalogów, ewidencji zbiorów audiowizualnych, organizację
stanowisk internetowych i opiekę nad nimi,
5) ustalenie zasad wypożyczania książek, czasopism, zbiorów specjalnych oraz
korzystania z nich, a także zasad zwrotu należności za materiały zniszczone i
zagubione, które zawarte są w regulaminach: wypożyczalni i czytelni oraz
Szkolnego Centrum Informacji,
6) prowadzenie zapisów wypożyczeń umożliwiających kontrolę obiegu materiałów
bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów,
7) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną:
● opracowanie rocznych planów pracy biblioteki szkolnej,
● sprawozdania z pracy biblioteki dla potrzeb rady pedagogicznej,
● udział w kontroli księgozbioru (skontrum),
● prowadzenie statystyki wypożyczeń
● odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki,
● przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki,
● doskonalenie własnego warsztatu pracy,
● troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego.
● prowadzenie, określonej stosownymi przepisami, dokumentacji pracy biblioteki.

§ 5

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym
1. W miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z
bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów.
2. Współpraca ta dotyczy:
1) gromadzenia (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć
lekcyjnych,
2) współpracy z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości
szkolnych,
3) współpracy z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności
czytelniczej,
4) konsultacji przy zakupach do biblioteki (książki, czasopisma, inne),
5) współpracy z Biblioteką Publiczną w Zbąszyniu – udział w konkursach i imprezach
realizowanych tamże,
6) promocji roli czytania i bibliotek wśród rodziców: informowanie o czytelnictwie
dzieci, o imprezach i zajęciach bibliotecznych, umożliwienie korzystania z
księgozbioru rodzicom.
§ 6

Korzystanie ze zbiorów książkowych:

1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:
● wypożyczając je do domu,
● czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 książki, w tym dwie lektury.
3. Termin zwrotu wypożyczonych książek upływa po miesiącu. W szczególnych
wypadkach (książki deficytowe) termin może zostać skrócony.
4. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić
wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą
książkę lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej albo dostarczyć inną,
przydatną nową książkę wskazaną przez pracownika biblioteki.
7. Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę po wypożyczeniu i zgłosić jej
ewentualne uszkodzenia, w przeciwnym razie ponosi konsekwencje wynikające z
punktu 5 regulaminu.
8. Wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki na tydzień
przed końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły) opuszczający szkołę
zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego
zwrot wszystkich pozycji wypożyczonych z biblioteki.

§7

Korzystanie ze stanowisk komputerowych (Szkolne Centrum

Informacji)
1. Stanowiska komputerowe w Szkolnym Centrum Informacji służą wyłącznie do celów
edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach
biblioteki, wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i
pozalekcyjne, do przygotowania własnych opracowań.
2. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw ani w celach komercyjnych.
3. Ze stanowisk komputerowych korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i
pracownicy szkoły – po zapoznaniu się z regulaminem SCI.
4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela- bibliotekarza, po
wpisaniu się na kartę użytkowników.
5. Bez zgody nauczyciela – bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska
komputerowego.
6. Przy jednym stanowisku mogą pracować najwyżej dwie osoby.
7. Zabrania się instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego
z Internetu.
8. Użytkownik ma prawo do zapisania danych na nośnikach własnych.
9. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po opłaceniu kwoty
0,20 zł /od strony/, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.
10. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw sprzętu lub
jego rozłączanie.
11. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania
z komputerów na określony czas.
12. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego należy
niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi – bibliotekarzowi.

§8

Zasady korzystania z czytelni
1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy.
2. W czytelni przebywają także uczniowie, którzy nie mają lekcji z powodu nieobecności
nauczyciela. Opiekę nad nimi sprawuje wówczas nauczyciel bibliotekarz.
3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego oraz ze zgromadzonych
czasopism.
4. Pozycje z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz, zaś użytkownik, po ich
wykorzystaniu, zwraca je bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w
uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do
domu, na krótki termin.
6. Przeczytane czasopisma należy odkładać na miejsce.
7. W czytelni szkolnej obowiązuje cisza.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i picia napojów.