Wirtualny pokój rekrutacyjny

Ósmoklasisto – dziś rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 – jeśli masz pytania związane z naborem, ofertą szkoły lub problem z wypełnieniem wniosku online, zapraszamy do naszego wirtualnego pokoju rekrutacyjnego, chętnie Tobie pomożemy.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0NzA2NjYtMzY1ZC00MzNmLWI5NGItMzU4MmQ2NTgwYmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221cd2f05c-0ad1-41ce-9f54-20f2d51fba2b%22%2c%22Oid%22%3a%222b21b676-fa35-4db3-889e-bce17bd5fa13%22%7d