REGULAMIN NABORU UCZNIÓW  DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR  1 W ZBĄSZYNIU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

(na podbudowie gimnazjum)

 

 • 1
  Podstawa prawna

 

 1. Regulamin naboru opracowano na podstawie:
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943,
  z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do  trzyletniego liceum  ogólnokształcącego,  czteroletniego  technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586),
 • Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w  tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych;
 • Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
 • Uzgodnień ze Starostwem Nowotomyskim.

 

 • 2
  Postępowanie rekrutacyjne i dokumenty

 

 1. O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej decyduje Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły branżowej we własnym zakresie wybiera zakład, w którym będzie przygotowywać się do określonego zawodu i pobiera od pracodawcy zaświadczenie, o którym mowa w §2 punkt 16 podpunkt 3.
 4. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez stronę www o adresie https://www.powiatnowotomyski.edu.com.pl/kandydat/app/, do której odnośnik znajduje się na stronie www.zs1zbaszyn.pl.
 5. Po wypełnieniu danych na tej stronie kandydat powinien z niej wygenerować wniosek
  o przyjęcie do szkoły, wypełnić go i podpisany przez rodzica(opiekuna) dostarczyć do sekretariatu szkoły – budynek „B” przy ul. 17 Stycznia 27.
 6. Jeżeli kandydat nie ma możliwości dokonać rekrutacji elektronicznej samodzielnie drogą internetową, może to uczynić w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu, w sekretariacie szkoły.
 7. Pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata jest rozpatrywany przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli złożył on pełną dokumentację – określoną w  punkcie 16.
 8. Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu prowadzi nabór kandydatów na rok szkolny2018/2019

do dwóch oddziałów branżowej szkoły I stopnia.

 1. Liczba uczniów w oddziale wynosi minimum 28.
 2. Jeżeli liczba uczniów przyjętych do oddziału jest mniejsza od 28, zostaje on utworzony po uzyskaniu zgody Starosty Nowotomyskiego.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna po przeliczeniu punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum i wynik egzaminu gimnazjalnego oraz za inne osiągnięcia w sposób podany w tabeli w punkcie 11, uwzględniając zapisy z punktów 12-15 ustala listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 4. Sposób przeliczania na punkty ocen[i] i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniach z egzaminu:
ocena z j. polskiego i matematyki  max. 36 pkt.

( cel-18 pkt.

bdb-17 pkt.

db-14 pkt.

dst- 8 pkt.

dop-2 pkt)

informatyka,  geografia max. 36 pkt.

( cel-18 pkt.

bdb-17 pkt.

db-14 pkt.

dst- 8 pkt.

dop-2 pkt)

świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt.
Osiągnięcia[ii]:

 

·         tytuł finalisty w zawodach wiedzy  będącym konkursem przedmiotowym, finalisty,
laureata w zawodach wiedzy, będącym  konkursem tematycznym o zasięgu międzynarodowym, krajowym, ponadwojewódzkim, wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

 

·         tytuł finalisty, laureata w zawodach z przedmiotów artystycznych, będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym, krajowym, ponadwojewódzkim, wojewódzkim

 

·         uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, zawodach artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

 

Pełen wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3  ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020  dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Max 18 pkt.

w tym

 

max. 10 pkt. za jeden tytuł

 

 

max. 10 pkt.

 

max. 4 pkt.

Osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska
w szczególności w formie wolontariatu.
3 pkt.
egzamin gimnazjalny:

– „część humanistyczna”

·         język polski (max 100%=20 pkt)

·         historia i wiedza o społeczeństwie(max 100%=20 pkt)

-„część matematyczno-przyrodnicza”

·         matematyka (max 100%=20 pkt)

·         przedmioty przyrodnicze(max 100%=20 pkt)

-„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

Wynik egzaminu gimnazjalnego podanego w % przelicza się na punkty według zasady:
1% = 0,2 pkt.

max. 40 pkt.
 

max. 40 pkt.

 

 

 

max. 20 pkt

SUMA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO ZDOBYCIA     –     200

 

 1. Niezależnie od wyżej określonych zasad (pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających niżej wymienione osiągnięcia) na liście przyjętych kandydatów jest umieszczany na pierwszym miejscu, z wpisem LAUREAT:
 • laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty zgodnie z wykazem ogłaszanym przez w/w kuratoria oświaty.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, które mają jednakową wartość:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły:
  • wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata o przyjęcie do szkoły, wygenerowany za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru;
  • poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum
   i zaświadczenia informującego o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dostarczone do
   25 czerwca 2018 r.); dostarczone mogą być również oryginały dokumentów, jeżeli kandydat już zdecydował, że Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu jest szkołą pierwszego wyboru;
  • zaświadczenie od pracodawcy (rzemieślnika) o zapewnieniu realizacji zajęć praktycznych w danym zawodzie;
  • dwa zdjęcia (z podanym na odwrocie imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia).
 2. W przypadku, jeżeli składający wniosek o przyjęcie do szkoły chce, aby w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnione zostały kryteria wymienione w punkcie 12, 13 lub 14 powinien złożyć odpowiednio:
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny;
 • dokument poświadczający niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców albo rodzeństwa;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 • 3

Terminy

 1. Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ustalone są na podstawie terminarza, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w  tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

 

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 13.05.2019 do 31.05.2019 r. (do godz. 15:00)
 2. Dostarczenie poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia informującego o wynikach egzaminu gimnazjalnego od
  21 do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15:00
  ; dostarczone mogą być również oryginały dokumentów, jeżeli kandydat wskazał Zespół Szkół nr 1 jako szkołę pierwszego wyboru.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – do 28 czerwca 2019 r.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych16.07.2019r. (godz. 10:00), na tablicy ogłoszeń w holu przy głównym wejściu (budynek „B” przy ulicy
  17 Stycznia 27).
 5. Złożenie oświadczenia woli podjęcia nauki w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej) do 24.07.2018 r. do godz. 13:00.
 6. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 25.07.2018 r. o godz. 13:00, na tablicy ogłoszeń w holu przy głównym wejściu (budynek „B” przy ulicy
  17 Stycznia 27).
 7. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 8. Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Komisja Rekrutacyjna musi przygotować i wydać uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 9. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość złożenia, do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
 10. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej rozstrzygnięcie przez Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisja Rekrutacyjna wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
 11. Jeśli szkoła nie dokona pełnego naboru do 24 lipca 2019 roku przeprowadzi dodatkowe postępowanie uzupełniające nie później niż do 29 sierpnia 2019 r.
 12. Terminy postępowania uzupełniającego określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w  tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
 • 4

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie zs1zbaszyn.pl oraz dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

[i]                       Sposób przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

 

Celujący  – 18 pkt.,

Bardzo dobry      – 17 pkt.,

Dobry                    – 14 pkt.,

Dostateczny         –   8 pkt.,

Dopuszczający     –   2 pkt.

 

[ii]              Szczegółowa punktacja osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie.

 1. Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 2. a) finalista konkursu przedmiotowego                     – 10 pkt.
 3. b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  –   7 pkt.
 4. c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 pkt.
 5. Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 6. finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
 7. laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
 8. finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 9. Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 10. dwukrotny (lub więcej) finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 11. dwukrotny (lub więcej) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 12. dwukrotny (lub więcej) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 13. finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 14. laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 15. finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 16. Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 17. dwukrotny (lub więcej) finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
 18. dwukrotny (lub więcej) laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
 19. dwukrotny (lub więcej) finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
 20. finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
 21. tytułu laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
 22. finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.;
 23. Zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt 1–4 artystyczne lub sportowe, organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 24. międzynarodowym – 4 pkt.,
 25. krajowym – 3 pkt.,
 26. wojewódzkim – 2 pkt.,
 27. powiatowym – 1 pkt,

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych  i  sportowych,  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18  punktów.