Wyciąg z Planu Pracy Szkoły dotyczący harmonogramu działań profilaktycznych na rok szkolny 2020/2021

Działanie Cele
I.                   Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez:

 

1.      Ukazanie uczniom wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponują.

2.      Poszerzanie wiedzy o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia człowieka i możliwościach ich minimalizowania lub eliminowania.

3.      Wzmacnianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie.

4.      Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia.

5. Utrwalanie zasad zdrowego

stylu życia.

6. Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień  i realizowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w szczególności w celu przeciwdziałania narkomanii (tematyka godzin wychowawczych, współpraca z instytucjami  pozaszkolnymi).

Proponowane formy realizacji:

– Szkolenie przedstawicieli klas pierwszych z zakresu HIV i AIDS w Nowym Tomyślu.

Konkurs szkolny i Olimpiada

Wiedzy o Zakażeniach HIV i chorobie AIDS dla uczniów klas drugich.

„Druga strona wakacji” – pogadanka (lekcje wychowawcze o zachowaniach ryzykownych)

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia – plakaty, gazetka, ulotki, tematyka lekcji wychowawczych.

Obchody Dnia Trzeźwości – plakaty, gazetki, ulotki.

Profilaktyka Alkoholowego Zespołu Płodowego – FAS – pogadanka na lekcjach wychowawczych.

Światowy Dzień bez Tytoniu – udział w happeningach organizowanych przez lokalne szkoły.

Zaangażowanie młodzieży w akcje honorowego krwiodawstwa – promowanie i udział w akcjach.

Tydzień PCK:

– współpraca z Drużyną Szpiku(lekcje wychowawcze)

– spotkanie uczniów z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, mające na celu zapoznanie z ideą krwiodawstwa.

Udział w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Realizacja programu edukacyjnego „Wybierz życie – pierwszy krok” – profilaktyka raka szyjki macicy) – spotkania ze specjalistami.

ARS czyli jak dbać o miłość.

Psychoedukacja rodziców dotycząca profilaktyki różnego rodzaju uzależnień, szczególnie od alkoholu i substancji psychoaktywnych – spotkania wychowawców z rodzicami.

Przygotowanie dla uczniów i rodziców informacji o instytucjach, w których mogą uzyskać pomoc w przypadku zaistnienia różnego rodzaju problemów.

Spotkanie uczniów z przedstawicielem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu.

Spotkanie uczniów klas pierwszych z terapeutą uzależnień

Spotkanie rodziców z terapeuta uzależnień

Spotkanie uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

Dzień Zdrowia

Dzień Zdrowego Odżywiania

II.                Promowanie i ochrona zdrowia psychicznego poprzez:

 

1.      Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego uczniom środowiska szkolnego.

2.      Prowadzenie edukacji w zakresie zdrowia psychicznego.

3.      Kształtowanie u uczniów prawidłowych postaw wobec uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne i psychiczne.

4.  Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy i interwencji psychologicznej.

Proponowane formy realizacji:

Lekcje wychowawcze i inne działania dotyczące zdrowia psychicznego (omawianie zagadnienia depresji, stresu oraz negatywnych emocji).

Obchody Światowego Dnia Walki z Depresją

Udział w obchodach Dnia Życzliwości – gazetka, dekoracja „Drzewka życzliwości”.

Warsztaty dla uczniów dotyczące tematyki tolerancji.

Zgłębianie tematu przemocy psychicznej oraz tolerancji wobec odmienności podczas lekcji wychowawczych.

Zajęcia wspierające maturzystów „Stres pod kontrolą”

Obchody Europejskiego Dnia Mózgu – lekcje wychowawcze w klasach pierwszych dotyczące higieny pracy umysłowej (Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących efektywnej nauki, a także w miarę możliwości technik szybkiego zapamiętywania oraz szybkiego czytania)

Organizacja Szkolnych Mistrzostw w Sudoku

Zagrożenia związane z nadużywaniem mediów elektronicznych – lekcje wychowawcze.

Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących w kontekście zagrożenia narkomanią i innymi zagrożeniami wśród młodzieży.

– uczeń zna zgubne skutki nałogów,

– uczeń jest asertywny,

– uczeń dba o zdrowie własne i  kolegów,

– uczeń zna korzyści prowadzenia zdrowego trybu życia i taki tryb życia prowadzi,

– uczeń wie: jak unikać zagrożeń, gdzie szukać pomocy,

– szkolenia nauczycieli, rodziców i uczniów,

– uczniowie, rodzice i nauczyciele wiedzą o konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

– uczeń zawsze może liczyć na pomoc wychowawców,

nauczycieli i pedagoga szkolnego,

– uczeń jest tolerancyjny wobec odmienności innych osób,

– uczeń potrafi rozpoznać przejawy przemocy psychicznej oraz zdaje sobie sprawę z jej konsekwencji,

– uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych promujących zdrowie psychospołeczne,

– uczeń zna podstawowe zasady higieny pracy umysłowej, potrafi skutecznie zarządzać sobą w czasie, by bez zbędnej presji radzić sobie z wyznaczonymi mu zadaniami

– w szkole panuje pozytywny klimat i życzliwe relacje między uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły,

– uczeń zna sposoby radzenia sobie ze stresem,