Dołącz do nas od przyszłego roku szkolnego!

 

Rejestracja do naszej szkoły odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony:

 

www.powiatnowotomyski.edu.com.pl

Krótka instrukcja:

1. Zakładacie konto podając swój numer PESEL (zapamiętajcie hasło, bo będzie Wam jeszcze potrzebne;))

2. Wybieracie Zbąszyń i naszą szkołę

3. Wybieracie profile w kolejności jaka Was interesuje

4. Drukujecie gotowe podanie

5. Przynosicie podanie do szkoły wraz z dwoma zdjęciami. (Wydrukowane podanie przynosicie tylko do szkoły pierwszego wyboru!)

 

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły:

podanie o przyjęcie do szkoły – wydrukowane po wypełnieniu elektronicznego podania dwa zdjęcia (z podanym na odwrocie imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia)

poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia informującego o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

dostarczone mogą być również oryginały dokumentów, jeżeli kandydat już zdecydował, że Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu jest szkołą pierwszego wyboru

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą!

Do zobaczenia!

 

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Możesz także zobaczyć prezentację naszej oferty pod adresem: link oraz w zakładce zapisz się

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły:

podanie o przyjęcie do szkoły – wydrukowane po wypełnieniu elektornicznego podania dwa zdjęcia (z podanym na odwrocie imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia)

poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia informującego o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

dostarczone mogą być również oryginały dokumentów, jeżeli kandydat już zdecydował, że Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu jest szkołą pierwszego wyboru

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO SZKOŁY BRANŻOWEJ PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ TECHNIKUM EKONOMICZNEGO W ZBĄSZYNIU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 • 1

Podstawa prawna

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586).

Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 367. Zarządzenie Nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2017/2018.

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy wydane na podstawie art. 367.

 1. Wytyczne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
 • 2

Oferta edukacyjna

 

W Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu nabór na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony do:

 • technikum ekonomicznego,
 • szkoły branżowej I stopnia.

 

Lp. symbol oddziału nazwa oddziału przedmioty z rozszerzonym programem j. obce przedmioty uwzględnione               w procesie rekrutacji
1 1TE technikum ekonomiczne j. niemiecki

j. angielski

informatyka

j. obcy

matematyka

 

Lp. symbol oddziału nazwa oddziału j. obce przedmioty uwzględnione               w procesie rekrutacji
1 1d Szkoła branżowa I stopnia j. niemiecki

j. angielski

 

edukacja dla bezpieczeństwa,

geografia

 

 • 3

Zasady rekrutacji

 

 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Nabór uczniów przeprowadzany jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem programu Optivum firmy Vulcan wdrożonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Rekrutacja prowadzona jest przez stronę o adresie: powiatnowotomyski.edu.pl
 3. Po wypełnieniu danych na podanej stronie kandydat musi wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły, wypełnić go i dostarczyć do szkoły.
 4. Jeżeli kandydat ma problemy z samodzielną rekrutacja elektroniczną i nie potrafi jej dokonać, może skorzystać z pomocy udzielonej w szkole. W bibliotece szkolnej może skorzystać ze stanowiska komputerowego i pomocy nauczyciela.
 • 4

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu to:
 2. wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły, wygenerowany za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru,
 3. podanie (na druku pobranym ze strony internetowej szkoły http://zs2zbaszyn.pl/kierunki-ksztalcenia/
 4. dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 5. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz informację o wynikach egzaminu gimnazjalnego; dostarczone mogą zostać również kopie tych dokumentów potwierdzone przez dyrektora gimnazjum,
 6. karta zdrowia,
 7. zaświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową (dotyczy kandydatów do szkoły branżowej I stopnia).
 8. Dokumenty należy złożyć w teczce w sekretariacie szkoły.
 9. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30, zgodnie z terminarzem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
 • 5

Sposób przeliczania na punktów za świadectwo, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia ucznia

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu decyduje:
 2. sposób przeliczania punktów za świadectwo i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydatów. Szczegółowe zasady określa tabela:

Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

punktacja
dla technikum:
ocena z języka polskiego

 

max 18 punktów
ocena z matematyki

 

max 18 punktów
ocena  z j. obcego nowożytnego max 18 punktów

 

ocena z informatyki

 

max 18 punktów
dla szkoły branżowej I stopnia:
ocena z j. polskiego max 18 punktów
ocena z edukacji dla bezpieczeństwa max 18 punktów
ocena z geografii max 18 punktów
szczególne osiągnięcia

 

max 13 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność na rzecz innych ludzi oraz środowiska w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty
Osiągnięcia kandydata:

1.    w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a)    tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 p

b)   tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7p

c)    tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5p

2.    w konkursach wiedzy i konkursach z przedmiotów artystycznych    o zasięgu krajowym, wojewódzkim, międzynarodowym

a)    tytuł finalisty konkursu – 10p

b)   tytuł laureata – 4 p

c)    tytuł finalisty – 3p

3.    uzyskanie wysokich miejsc w zawodach sportowych lub w innych zawodach artystycznych i zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)    międzynarodowym – 4p

b)   krajowym – 3p

c)    wojewódzkim – 2p

d)   powiatowym – 1p

4.    W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18p.

 

max 10 punktów

 

 

 

 

max 10 punktów

 

 

 

 

max 4 punkty

Egzamin gimnazjalny obliczany według zasady:  1% = 0,2 punktu

a)      część humanistyczna: język polski (max 100% = 20 punktów) historia i wiedza o społeczeństwie ( max 100% = 20 punktów)

b)     część matematyczno przyrodnicza:

matematyka ( max 100% = 20 punktów),

przedmioty przyrodnicze (max 100% -=20 punktów)

c)      język obcy nowożytny: poziom podstawowy  (max 100% = 20 punktów)

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

%  x 0,2 = 20p

max 40 punktów

 

max 40 punktów

 

 

max 20 punktów

Suma punktów możliwych do zdobycia 200 punktów

 

 1. pełen wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. z poz. 2156, z późn. zm.), uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu http://ko.poznan.pl/?page=rekrutacje_informator
 2. przy ustalaniu punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następującą wartość ocen:
 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punkty,
 • dostateczny – 8 punkty,
 • dopuszczający –2 punkty.
 1. Niezależnie od kryteriów na liście przyjętych kandydatów jest umieszczany na pierwszym miejscu laureat i finalista:
 • ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
 • laureat olimpiad dla gimnazjalistów,
 • laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty,
 • warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej wymienione osiągnięcia. Kandydat ten umieszczany jest na pierwszym miejscu listy przyjętych kandydatów z wpisem „laureat/finalista olimpiady”, „laureat konkursu” w kolumnie z liczbą uzyskanych punktów.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 3. wielodzietność rodziny kandydata,
 4. niepełnosprawność kandydata,
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
 10. W przypadku, jeżeli kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły, chce, aby w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnione zostały kryteria wymienione w punkcie 8 i 9 powinien złożyć stosowne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające podawane informacje zdrowotne, rodzinne.
 11. Komisja Rekrutacyjna gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią.
 12. Do każdego typu klasy pierwszej przyjętych będzie 24 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.
 13. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utworzeniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • 6

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 3. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w szkole. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły.
 5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 8. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 • 7

Terminy rekrutacji

 1. Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu ustalone są na podstawie terminarza (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2017/2018.
 2. Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z oryginalnymi dokumentami (lub poświadczonymi kopiami) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać od 22 maja 2017 do 09 czerwca 2018r. 15:00
 3. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy – 27 czerwca 2017r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 12 lipca 2017r. 10:00
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 20 lipca 2017r., godz. 12:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły – do 21 lipca 2017r., godz. 13:00
 7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 21 lipca 2017 r. godz. 15:00
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły http://zs2zbaszyn.pl/ oraz dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.